آخرین وضعیت ادغام بین موسسه "هشتم" / شمشیر: ادغام در پیشرفت; مشکلات در این زمینه ما باید