نگاهی به زندگی اجتماعی سیاسی شهید آیت الله حکیم؛ سید بی بدیل عراق