جریان اصلی; و مهدی قائدی همچنان داغدار احمدرضا شاکر