بیت المقدس به عنوان پایتخت کشور فلسطین را نمی خواهد