روسیه نمایندگان از جهان و بازی های المپیک در اصفهان