اصلی ترین مهره پرسپولیس ؛ غیبت و حضور او در ترکیب سرخ پوشان به اندازه زمین تا آسمان تفاوت ساز است !