روز دوشنبه آینده این منشور به "سینما" به این نتیجه