جشنواره بازی های رایانه ای می تواند مانند یک فیلم در جشنواره به بهبود این صنعت کمک می کند