آخرین وضعیت عملیات جستجو برای یافتن پیکر کوهنورد مفقود شده در آن وجود دارد