حسن عباسی: آوینی را با سبک زندگی اش بشناسیم نه آثارش!