از دست دادن مالی در انتظار سرمایه گذاران در بازار ارز/ عاقبت حدس و گمان در بازار ارز به از دست دادن مالی