این شرکت در پیشبرد تجاری صورت بود که پس از اجرای این طرح ایجاد شده به