مسلح ۳ تن از کارکنان پزشکی جمعیت مشارکت توده ها در استان کرکوک را تصرف کردند