مواد: رونالدو گران قیمت ترین بازیکن در تاریخ فوتبال است