کریک: همه مسائل حل و فصل ویسی در استقلال خوزستان می ماند