مردم گسترده انبار چوب در مجموعه ای از بزرگراه آزادگان