افت وحشتناک ستاره ” قرمزها ” ؛ این ” پرسپولیسی ” قفل شده است !