حمله عناصر مسلح به درمانگاه های سرپایی در دمشق فرود