قاسمی: فرانسه تحت تأثیر ماجراجویی های بن سلمان قرار نگیرد