عدم وثیقه مورد نیاز برای دانش آموزان موضوع را به متقاضی در بخش سفر