کشف و ضبط بیش از یک میلیون رشته, انواع سیگار خارجی