«بچه خور» آماده نمایش شد/ قصه ای درباره کودکان کار