حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در اتمام پروژه های ناتمام ضروری است