وزیر نفت و چشم انداز هزینه بنزین را تکذیب کرد و گفت که آنها نمی