مغلوب ساختن پیشی جستن:تبانی با روسیه و آزار و اذیت جنسی زنان, داستان جعلی است