زلزله خیزی مناطق تهران | نقشه: خطا تهران, کدام مناطق در حال تهدید است ؟ عکس: