پیروزی شاگردان شفر فرصت/ ثبات منطقی و رو به جلو بازی کند.