سرنوشت اثری که زنده یاد کاسه ساز تهیه کننده اش بود/کاری برای شهدا