نام این پارک در منطقه ۱۱ اجازه می دهد تا شاهدان اینجا