ارسال یک تیم از وام دهندگان در منطقه زلزله آمار و, استان کرمان, ایران