در تلاش برای قانون گذاران و سیاستمداران در تونس جرم بستگی دارد که از عادی سازی روابط با اسرائیل