الله کرم: یک فرد نظامی برای ریاست جمهوری شایسته تر است