سکانس تکان دهنده سریال پایتخت ۵/اگر مدافعان حرم نبودند...