واکنش های منفی رهبرانقلاب به استفاده از تعابیر غلوآمیز در باره ایشان