حضور برخی از کمیسیون برنامه به تشریح لایحه بودجه ۹7