ترکیه: آمریکا می خواهد به عنوان نیروی ضد ایران در سوریه باقی بماند