نشریه آلمانی: مهاجم مونستر اختلال روانی داشت / او هیچ گونه سابقه فعالیت های مرتبط با تروریسم نداشت