ارسال کمک به مناطق آسیب دیده از زلزله استان کرمان/در زمان حاضر بدون آسیب