فتاح: صندوق قرض الحسنه کمیته امداد مسیر بانک ها را نخواهد رفت