هاآرتص: سفارت آمریکا ۲۴ اردیبهشت به اورشلیم دو بار