دریافت ۷۱۵ میلیون بشکه نفت از میدان مشترک دور از غرب کارون