گفتند «ارسطو» عاشقت می شود/ برای «الیزابت» گریه کردم