جدیت در پیگیری طرح دو فوریتی کاهش نرخ ارز/مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز ناکارامد بود