فلسطینیان راه مناسب برای برچیدن اشغالگری را یافته اند