هنیه: تظاهرات «بازگشت» جنایات صهیونیستها را برای جهانیان برملا کرد