روزنامه گل ، یکشنبه ۱۹ فروردین ؛ مسلمان با سپاهان مذاکره هم کرده !