قابل توجه حامیان : مقاله دوم در صورت عدم وجود ثبات در دربی