حضور قدرتمند و امید ابراهیمی یک "ثبات" است. "شيفر" کاملا که دین مسلط است