خلاصه فعالیت های فرهنگی و کمیته اجتماعی شورا از زبان سپاسگزار