حتی در حال حاضر ۱۳۰۰ بلیط برای جام جهانی قبل از خرید